Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 501, komentářů celkem: 432797, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 413 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

oko
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
118980078
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu?
Vloženo Čtvrtek, 06. duben 2023 @ 21:35:25 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal mikim

Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu?

http://ekoista.cz/dal-nam-buh-zvirata-pro-potravu-opravdu/

Věděli jste, že Ježíš nejedl na velikonoce ani beránka jako maso?

Takže přidávám všem zdejším masožravcům slovo do velikonoční pranice :)


„Nepřikládám velkou důležitost náboženstvím lidí, která nepřinášejí nic dobrého jejich psům nebo kočkám“ -Abraham Lincoln.

VEGETARIÁNSTVÍ VE SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH
Jeden misionář si vyjde na procházku do afrického pralesa. Náhle za sebou uslyší hrozivé mručení. Když se pln strachu otočí, spatří jen několik kroků za sebou obrovského lva. Zoufale vzhlédne k nebi a prosí: „Pane, prosím, učiň, aby se tento lev změnil v dobrého křesťanského lva“. „Nechť je toto tvé přání splněno“, praví Pán Když se misionář, znovu otočí, spatří lva se sepjatými prackami, jak se modlí: „Ó, Ježíši, Pane, buď naším hostem a požehnej to, co jsi nám poskytl za pokrm!“ Ve všech světových náboženstvích existovalo původně přikázání vegetariánského stravování. V buddhismu a hinduismu se na tom dodnes nic nezměnilo. Jinak je tomu v křesťanské teologii, která zvíře ponížila na bytost bez duše, kterou může člověk libovolně využívat. Jednou z příčin tohoto stavu jsou výpovědi církevních autorit, které zvířatům duši upřely. Nejdůležitějším z těchto teologů byl Tomáš Akvinský. Ten ostatně zastával názor, že ani ženy nemají žádnou duši. Na druhé straně vedly manipulace v Bibli k překroucení původního Ježíšova učení. To platí zvláště pro postavení zvířat. Jistěže, Bible je i dnes, tak jako v minulosti, jedním z velkých a významných děl, které dává mnoha lidem sílu a oporu. Na druhé straně však neplatí, že by byla z nebe spadlým jednotným dílem, jehož obsah nebyl nikdy měněn, jak nám to dnes chtějí namluvit četní teologové. Lze to poznat už z toho, že jen v německém jazyce existuje přes 70 různých vydání Bible, která se od sebe v důležitých pasážích značně liší.

ZVÍŘE V KŘESťANSTVÍ
Většina křesťanských kněží je dnes toho mínění, že zvířata jsou člověku podřízena a mají sloužit jeho potřebám. Uvnitř církve však existují také jiné hlasy. Eugen Drewermann, známý církevní rebel, je přesvědčeným vegetariánem a neúnavně usiluje o ochranu práv zvířat. Neméně kontroverzní jsou i výpovědi Bible na téma práva zvířat a pojídání masa. V 5. Mojžíšově knize například stojí psáno: „Můžeš zabíjet a jíst maso ve všech Tórách podle žádostí své duše, po požehnání Pána, tvého Boha, které On ti dal“. (5. Mojžíšova 12/15,15)Jiná místa vypovídají však něco opačného: „Kdo zabije vola, je to jakoby zabil člověka“. (Izaiáš 66/3)Zde je tedy zabití zvířete kladeno na stejnou úroveň jako vražda člověka. Znamená to tedy, že Bůh je vrtkavý? Pokud jde o dějiny Bible, je nutné konstatovat, že nepochází z doby Ježíšovy. Teprve ve 3. století se v Římě začalo vybírat ze stovek záznamů o životě a učení Ježíšově jednotné standardní dílo.1251 Výběr vhodných spisů byl v neposlední řadě podroben značnému vlivu císaře Konstantina (285-337 po Kr.), který chtěl učinit křesťanství římským státním náboženstvím. Konstantin však nebyl právě příkladným vzorem křesťanské lásky k bližnímu. Své protivníky nechal krutě pronásledovat a sám vedl velmi zhýralý život. A aby na tom nemusel nic měnit, byly mnohé dokumenty o Ježíšově životě již předem odvrženy jako nevhodné. Tak bylo pro Bibli vybráno pouze 27 záznamů, které byly pořízeny mezi lety 60 a 150 po Kr. Pojmové definice a interpretace různých autorů -vzájemně se silně lišící -však vyžadovaly obsáhlé přepracování, protože texty měly vytvořit jednotné dílo. „Korektoři“ jmenovaní pro toto přepracování měli dbát o to, aby obsah písemností odpovídal názorům církevních a státních hodnostářů. Tak byla většina pokynů týkajících se vegetariánského stravování odstraněna dříve, než dostal Nový Zákon své formální uznání papežem Damasem roku 382 po Kr. Na pozdějších koncilech, jako např. na koncilu v Konstantinopoli roku 533 po Kr. bylo rozhodnuto provést další pronikavé změny ve svatém Písmu.

BIBLICKÉ OMYLY
I jedno změněné slovo v Bibli může nesmírně ovlivnit celkový křesťanský světový názor na určité téma. Příkladem toho je biblická výpověď, podle níž Ježíš jedl velikonočního beránka. Martin Luther svého času přeložil, jistě bez zlých úmyslů, výraz „TO-PAS-CHA“ pojmem „velikonoční beránek“. V jeho době však již bylo zvykem jíst na zelený čtvrtek beránka.Ne však v době Ježíšově. U Židů platil na zelený čtvrtek přísný zákaz porážky. „TO-PAS-CHA“ znamená „velikonoční pokrm“ .O beránku není v aramejských původních textech Bible ani zmínka (aramejština byla jazykem, kterým mluvil Ježíš).Večeře se podle Bible konala v domě nějakého nosiče vody. Mezi Židy však tehdy nebylo zvykem, aby jeden člověk přebíral úlohu nosiče vody. To se dělo jenom ve společenství esejců. Večeře se tedy konala v domě jednoho z esejců. V zhledem k tomu, že příslušníci tohoto bratrstva byli přísnými vegetariány, lze z toho vyvodit, že biblická večeře byla bezmasá.Další nesprávný překlad jediného slova s těžkými následky se týká jídelních zvyklostí Jana Křtitele. O něm je v Bibli řečeno, že pojídal kobylky a med. Latinské slovo „lokusta“ skutečně znamená „kobylka“, ale zároveň také označuje plody stromu rohovníku obecného. A protože Jan pojídal právě tyto plody a nikoli hmyz, nazývají se dnes „svatojánský chléb“.V 1. dopise Timoteovi doporučuje apoštol Pavel požívání masa a vína. Ve stejném dopise Pavel také varuje před společenstvím gnostiků, kteří se živili vegetariánsky a zastávali učení o reinkarnaci. Pozoruhodné však je, že společenství gnostiků vzniklo dlouho po Pavlově smrti. Jeho varování v prvním dopise Timoteovi však nezní jako proroctví pro budoucnost, ale spíš jako by v té době gnostikové již existovali. Jelikož první dopis Timoteovi se svým stylem i pojmově značně liší od druhého, je oprávněný závěr, že nepochází z Pavlova pera, nýbrž od již výše zmíněných korektorů .Mnozí velcí křesťanští svatí byli vegetariáni a velcí přátelé zvířat. Nejznámější z nich je jistě František z Assisi .Ale také sv. Antonín, Basilius Veliký, Origines, Jan z Chrysostomu, Kléménsz Alexandrie, sv. Jeroným, Eusebius, Bonifác, Řehoř z Nazianzu, apoštol Matouš, Tertulián, Mistr Eckhart, a další kteří nejedli žádné maso. Také matka Tereza, zajisté symbolická osobnost křesťanské lásky k bližnímu, se živila vegetariánsky. Existují také tradice, které je zapotřebí brát velmi vážně, a z nichž jasně vyplývá, že sám Ježíš Kristus žil vegetariánsky, miloval zvířata a i dalším lidem předával lásku ke zvířatům.

EVANGELIUM DOKONALÉHO ŽIVOTA
Nedokonalost Bible vyplývá také ze skutečnosti, že neobsahuje žádné údaje o životě Ježíše mezi 12. a 30. rokem jeho života. Záznam o celém jeho životě ukryl člen bratrstva esejců v jednom buddhistickém klášteře v Tibetu, aby ho uchránil před zásahem římskokatolické církve. Roku 1881 kněz G. J. Ouseley tento významný dokument odhalil a poprvé jej uveřejnil roku 1901. Dílo nebylo podrobeno zásahům korektorů. Obsahuje jednoznačné výpovědi o lásce vyrůstajícího Ježíše ke zvířatům a jasné příkazy týkající se ochrany všech tvorů.„…Během své pouti dospěl také do země chaldejské, kde vyučoval kněze a mudrce: nikdo nemá zraňovat a zabíjet, neboť svět má být naplněn poznáním jednoho svatého. A v těchto dnech chci opět uzavřít smlouvu se zvířaty celé země a s nebeským ptactvem, s mořskými rybami a se všemi ostatními tvory Země. Chci zlomit luk a také meč a také vypovědět všechny válečné nástroje z teto země tak, aby lidé a zvířata mohli žít beze strachu…“/27/,„…Na jiném místě spatřil jednoho mladého muže, který se právě chystal zabít králíky a holuby proto, aby jemu a jeho učedníkům připravil pokrm. Ježíš řekl: máš dobré srdce a Bůh tě osvítí. Ale nevíš, že Bůh dal na počátku člověku za potravu plody země a stvořil ho stejně jako opici, vola a koně nebo ovci a nedovolil mu, aby zabíjel své spolustvořence a pojídal je? …“./271 ,Evangelium dvanácti vydané G. J. Ouseleyem pod názvem „Evangelium dokonalého života“ obsahuje ještě několik dalších míst, která zcela jasně ukazují, že Ježíš Kristus považoval zvířata za bytosti, které jsou součástí stvoření a se kterými má člověk zacházet láskyplně. Zabíjení a pojídání masa je přestupkem proti vysokým etickým přikázáním pravého křesťanství.NAUKY ESEJCŮDalší dokumentací křesťanství, která je k dispozici v nezfalšované formě, jsou svitky esejců. Byly nalezeny vědcem Edmondem Bordeaux Szekelym v roce 1927 v tajném archivu Vatikánu. Mírové evangelium esejců obsahuje pozoruhodný dialog mezi Ježíšem a několika nemocnými lidmi. Ježíš vysvětluje, že člověk může nalézt cestu zpět k Bohu jedině tehdy, žije-li v souladu s přírodními zákony. Pokud jde o stravování, říká mezi jiným: „Neboť v pravdě pravím vám, že ten, kdo zabíjí, zabíjí sám sebe, a kdo požívá maso zabitých zvířat, požívá z těla smrti.“/28/ “ Avšak pravím vám: nezabíjejte ani člověka ani zvíře ani potravu, kterou přijímají vaše ústa. Neboť, když jíte živou potravu, ta vás oživí, avšak když svou potravu zabijete, pak vás mrtvá potrava také usmrtí. Neboť život přichází jenom ze života a ze smrti přichází vždy opět jenom smrt. Neboť všechno, co zabíjí vaši potravu, zabíjí také vaše tělo. A všechno, co zabíjí vaše tělo, zabíjí také vaše duše.“/28/Bratrství esejců žilo podle těchto nauk a uplatňovalo křesťanskou lásku k bližnímu ruku v ruce s usilováním o harmonii s přírodou. Esejci dosahovali věku více než 100 let a byli známi jako velcí léčitelé. Jak to dokládají originální svitky esejců, patřili Ježíš Kristus i Jan Křtitel k nejvyšší radě esejců.( Z knihy „VÝŽIVA PRO ČLOVĚKA A ZEMI“, autor Christian Opitz )

"Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 151 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 07. duben 2023 @ 06:35:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nejdůležitějším z těchto teologů byl Tomáš Akvinský. Ten ostatně zastával názor, že ani ženy nemají žádnou duši."...

Toto je lež.
Tomáš Akvinský byl geniální (Bohem obdařený) vědec - teolog, z jehož myšlenek můžeme čerpat až dodnes. Ve kterém jeho díle má být názor, že ženy nemají duši? Uveď ho konkrétně!
 Pojmenuj, ať se nepodílíš na lži a ať se i druzí o tom mohou přesvědčit!


Celý tento příspěvek je obyčejná fabulace.
S cílem "dokázat"  předem zamýšlený záměr a tomu podřídit vše - i poctivou pravdu.

(Ex 12,1)
I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:
Tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem roku. Vyhlaste celé pospolitosti Izraele: Desátého tohoto měsíce ať si každý vezme beránka na otcovský dům, beránka na rodinu. A kdyby rodina byla na beránka příliš malá, ať si přibere souseda nejblíže svému domu do počtu duší. Každý bude započten na beránka podle toho, co kdo sní.  Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vyberete ho z beránků nebo z kůzlat.  A bude ve vaší péči až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění pospolitosti Izraele k večeru zabije.Z popisu o stvoření světa  (v Genesis) víme, že Bůh stvořil všechna zvířata tím, že řekl - a stalo se. 

Člověka však stvořil jinou "technologií".

Vzal už předtím stvořenou živou i neživou  hmotu (zem, půda, je plná kolonií bakterií) a vdech do ní nový "Dech života (hebr. ruach).

Tím se stal člověk zcela odlišnou bytostí než zvířata, takže Adam si mezi zvířaty nemohl ve své samotě najít na pomoc žádný svůj protějšek. (Gn 2,20).

Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 07. duben 2023 @ 15:41:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jedným zo znakov falošného učenia je dôraz na pokrmy:
...a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. Prvý Timotejovi 4:3
-----------------------------------------

falošný učiteľ vždy zamení duchovné hodnoty kráľovstva Božieho za jedenie a pitie:
Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rimanom 14:17    
..................................................

falošný učiteľ vždy argumentuje tým že pokrm je dôležitý pre duchovný život:
Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame. Prvý Korinťanom 8:8   
..................................................

falošný učiteľ pomocou jedla a pitia vstupuje do svedomia iných a posudzuje ich na základe pokrmu:
Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, Kolosanom 2:16Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 20:51:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Názor, že Ježíš při velikonoční večeři nejedl jehně, podporuje také Jeho Svatost papež Benedikt XIV., který prohlásil:

„S největší pravděpodobností [Ježíš] slavil Pesach se svými učedníky v souladu s kumránským kalendářem, tedy alespoň o jeden den dříve; slavil jej bez beránka, jako kumránská komunita, která Herodův chrám neznala a čekala na nový chrám.Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 21:14:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždycky mě fascinuje jak Ježíš na Velikonoce vymlátí obchodníky v chrámu tady jsem našel zrovna verzi z Jesus Superstar...
https://youtu.be/WjR6nHhc6Rg#mce_temp_url#Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Shona v Neděle, 09. duben 2023 @ 04:52:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zaujal mě ten Lincolnův citát. Jak to myslel s těmi náboženstvími, která nepřinášejí nic dobrého kočkám a psům? Jakože ho odpuzovalo náboženství propagující vegetariánskou stravu? Kočky a psy jsou masožravá zvířata. Neznám náboženství, které by zakazovalo krmit kočky a psy masem. Ani křesťané by neměli nutit druhé jíst či nejíst maso. Není nic takového v Písmu. Tajný archiv je tak tajný, že se dostávají takové informace ven? Že tam rovnou není, jezte brouky. Odpusť Mikim, ale Ježíš nic takového nemohl říct. Je to v rozporu s tím, že Ježíš jedl ryby. A proč zpochybňovat to, že Ježíš jedl beránka, když sám poslal učedníky za nějakým člověkem se vzkazem, že u něho bude jíst velikonočního beránka? Mikim, zbytečně se netrap tímto. Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 10:35:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Věděli jste, že Ježíš nejedl na velikonoce ani beránka jako maso?<<

Hm.Vyplnilo se na něm (na křesťanském Ješu. Byl vyťat ze svého lidu Jisro'ele. Z B-žího lidu a nesl svůj hřích):

3Povězte celé obci Jisraele: Desátého dne tohoto měsíce vezměte každý pro svou rodinu jehně, jedno jehně na každý dům!4A pokud by na jehně byla rodina malá, dohodnou se soused se sousedem podle počtu osob a podle toho, co každá rodina sní, aby jehně stačilo pro všechny.5Vezměte jehně bez vady, ročního samce, z ovcí nebo koz je vezměte. 6A střezte je až do čtrnáctého dne tohoto měsíce a v podvečer je celá obec Jisraele zařízne. 7A vezmou z té krve a dají na obě veřeje a na překlad nade dveřmi domů, kde je budete jíst.8Této noci jezte jen maso pečené na ohni a jezte je na macesech a na hořkých bylinách!

14Tento den vám budiž památným a oslavujte ho jako Hospodinův svátek, po všechna vaše pokolení jej oslavujte, toť zákon navěky!

42Je to noc, zachovaná Hospodinem pro jejich východ ze země Micrajim, je to tato Hospodinova noc, zachovávaná v jejich pokoleních syny Jisraele.43Hospodin řekl Mošemu a Aharonovi: „Toto je nařízení o oběti přeskoku: cizinec z ní nebude jíst.44A měl-li bys koupeného otroka, nejdřív ho obřež, a potom ať z ní jí!45Ať z ní nejí cizinec nebo nájemný dělník.46Každá jednotlivá oběť bude celá snědena v jednom domě, z tohoto masa nevynášejte nic ven z domu a nezlomte v něm žádnou kost!47Obětovat ji bude celá obec Jisraele!48A usadí-li se s tebou přistěhovalec, obřež mu každou mužskou osobu a pak ať přistoupí k oběti stejně jako domorodec, ale žádný neobřezanec ať z ní nejí!49Pro domorodce a přistěhovalce, jenž se usadil mezi vámi, platí stejný zákon!“50A všichni synové Jisraele učinili, jak Mošemu a Aharonovi přikázal Hospodin, aby činili.

10„Mluv k synům Jisraele, říkaje: Každý muž, bude-li nečistý tou duší nebo bude na cestě, která pro vás nebo vaše potomky bude příliš daleká, musí pesachovou oběť Hospodinu přesto vykonat.11Vykonají ji ale odpoledne čtrnáctého dne druhého měsíce a budou ji jíst na macesech a hořkých bylinách!12Neponechají z ní nic do rána a nezlomí v ní kost, prostě ji vykonají podle všech nařízení o pesachu!

13Ale muž, který by byl čistý a nebyl na daleké cestě, a přesto se rozhodl pesach nevykonat, jeho duše bude vyťata z jeho lidu, protože Hospodinovu oběť neobětoval v její čas, takový muž ponese svůj hřích!Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 09. duben 2023 @ 11:27:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč někoho tak zajímá strava? Z církví vím, že to propagují adventisté. Kdyby to bylo tak důležité, Pán Ježíš by o tom hovořil a zakázal jíst maso. Ostatně, jak je vidět vegetariánství nevede k tomu, aby lidé byli dobří. 

  1. Kain wikipedia.com Nejstarší syn Adama a Evy, který se prvním lidem na tomto světě narodil po vyhnání z ráje. Bratrovrah vegetarián. Zatímco Ábel tenkrát přinesl Hospodinovi oběť v podobě ovčích kostí potřených ovčím sádlem, Kain přitáhl plody země. Takže vegetarián. Jestli jsme v něčem dobrý, pak je to dedukce. 

 2. Adolf Hitler memecenter.com Jeden z nejznámějších vegetariánů světa. Führer sice nejedl maso, protože ho po něm údajně trápily zažívací potíže, ale i tak se raději obklopoval zvířaty než lidmi. Své poslední hodiny strávil ve společnosti svého psa Blondi. V článku uveřejněném v The New York Times 30. května 1937 se píše: „Je všeobecně známéo že Hitler je vegetarián, nepije a ani nekouří. Jeho oběd a večeře se tedy skládá hlavně z polévek, vajec, zeleniny a minerální vody, i když si také občas dopřeje plátek šunky a vylepší fádní dietu delikátním kaviárem.“ (Roberta Kalechofsky, „Hitler's Vegetarianism: A Queston of How You Define Vegetarianism“)

3. Pol Pot facebook.com Pol Pot, slavný vůdce Rudých Khmérů, byl zarytým veganem. Tuhle „dietku“ naordinoval i obyvatelům Kambodži, a během let 1975 – 1979 tak vyhladovělo a zemřelo na dva miliony lidí. No dobře, možná to bylo trochu jinak. Možná většina z nich dostala kulku do týla. 

 4. Charles Manson arts.nationalposts.com Člověk, který byl obdarován schopností manipulovat s lidmi a shromažďovat je kolem sebe. V šedesátých letech vytvořil skupinu The Family, se kterou velmi radikálně bojoval za práva zvířat. On a jeho „rodina“ mají na svědomí série vražd. „Udělal jsem to pro vzduch, stromy, vodu a zvířata!“ nechal se později u soudu slyšet vegan Manson. Svůj doživotní trest si odpykával ve věznici Corcoran v Kalifornii, než loni 19. listopadu ve věku 83 let zemřel. 

 5. Volkert van der Graaf hilfigerhilfiger.hotspot.com Holandský enviromentální aktivista, člen skupiny De Ziedende Bintjes (Zuřivé brambory), která vykonávala nelegální a násilné akce proti chovatelům kožešinových zvířat a firmám praktikujícím testování produktů na zvířatech. Vegetarián Volkert stojí za vraždou politika Pima Fortuyna z 6. května roku 2002. U soudu Van der Graaf uvedl, že chtěl Fortuynovi zabránit ve využívání muslimských menšin v Nizozemsku za účelem posílení své politické moci. Po odpykání dvou třetin trestu byl v květnu 2014 propuštěn na svobodu a dnes žije v městě Apeldoorn. 

 6. William MacDonald vnnforum.com Nejznámější australský masový vrah, který se v šedesátých letech specializoval na znásilňování a vraždy homosexuálů. Svým obětem vždy uřezal penis a varlata. Ale jiného než lidského masa se nedotkl. Byl vegetarián.

 7. Chandrakant Jha Dailymail Indický mnohonásobný vrah, který v období 1998 – 2007 škrtil své oběti nunčakami. Bral si domů mladé muže, většinou přistěhovalce, kterým sehnal práci a taky se o ně staral jako o svoje vlastní děti. Do té doby, než zjistil, že za jeho zády pijí, kouří nebo jedí maso. To bylo pak důvodem k vraždě a následnému rozkrájení. 

 8. Kamil Barčiš profimedia Šéf skupiny mužů, kteří přepadávali pošty. V roce 1998 rozstřílel samopalem policistu a také zavraždil svého kumpána. Ani jemu nevoní zvířecí maso. V roce 2010 držel dvacet dní hladovku za přidělení vegetariánské stravy ve valdické věznici, kde si odpykává pětadvacetiletý trest.


 9. Adam Lanza businessinsider.com.au Dvacetiletý mladík, který v prosinci roku 2012 zabil svou matku a pak šel do základní školy v Newtownu ve státě Connecticut, kde postřílel 26 lidí, z toho 20 dětí. Nepapal maso.Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 12:35:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Mikim:


větší kravinu jsem ještě nečetl. Ty už nejsi jen křesťanský bludař, ale už i New Age zelený bolševik...Nečtu diskusi, ale jen vkládám důležité sdělení (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=vuRVsSbHvgoStránka vygenerována za: 1.49 sekundy