Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 496, komentářů celkem: 432792, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 390 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
118975572
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO !
Vloženo Úterý, 28. květen 2024 @ 10:50:33 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal Ekrazit

1) Spasitel, Boží Syn, tedy Bůh, existuje od věčnosti. Slovo, skrze něž vše povstalo a které byl Bůh, se stalo tělem

Žalmy 2, 7    Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 

Jan 1, 1   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 3   Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 

Jan 1, 4  V něm byl život a život byl světlo lidí.

Jan 1, 14   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.    

Jan 8, 57   Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“

Jan 8, 58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“

Filipským 2, 6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

1. Janův 5, 20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život

Boží Syn není bytostí stvořenou, tedy bytostí nižšího řádu, nežli Bůh sám, nýbrž bytostí Bohem zplozenou (Ž. 2,7), která je výrazem Boží podstaty (Žd. 1,3) a tedy bytostí rovnou s Bohem (Fp. 2,6). Tedy Slovo, které bylo a je Bohem (J. 1,1), z něhož vše povstalo (J. 1,3), v kterém byl (a  je) život (J. 1,4), a které se stalo tělem, které přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy (J. 1,14) – což stvořená bytost v žádném případě být nemůže. Ježíš Kristus je pravý Bůh a věčný život (1J. 5,20). A to je zhruba smysl Janovy zprávy.  

V žádném překladu jsem nenašel výraz "Slovo se stalo člověkem", nýbrž "tělem", či "masem". Tvrzení, že se Boží syn stal člověkem, je spekulativním tvrzením pozdější doby, kdy se původní čisté křesťanské učení měnilo působením Satana v tzv. "církevní ideologii" či ideologie, které s původní biblickou zvěstí mají jen málo společného. 

Ti, kteří upírají Božímu Synu Boží původ a snižují Ho na úroveň bytosti stvořené, pak se tím dopouštějí tvrzení, že stvořená bytost spasila jiné stvořené bytosti, čímž by byl Bůh z procesu spásy vyloučen. Není možné, aby stvoření, samo zatížené hříchem, nás smířilo s třikrát svatým Bohem (Iz. 6,3; Zj. 4,8)  !!!2) Spasitelův vstup do našeho světa

Matouš 1, 18   Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

Izajáš 7, 14  Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

Marie nepočala Spasitele s člověkem, ale počala z Ducha svatého. A tím je dán rozdíl mezi Spasitelem a člověkem.3) Otec je větší než Syn; nicméně, Otec je jedno se Synem

Kristus je zplozený, tedy nestvořený (Ž. 2,7), tedy je Bůh (J. 1,1) - tedy nikoli člověk. Kristus je spolutvůrcem všeho, tedy je s Otcem na stejné úrovni, i když velikostí se liší:

Jan 10, 30  Já a Otec jsme jedno.“

Jan 14, 28  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

Koloským 1, 16  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 


Protože Písmo je z principu bezrozporné, a Bůh je pro nás nevyzpytatelný (Ř. 11,33), nabízím toto lidské, nedokonalé vysvětlení – jen pro naši představu: Představme si, že se nebeský Otec se Synem nacházejí v jedné a téže rovině – tedy na stejné úrovni. Nicméně Otec je větší než Syn. I když je toto vysvětlené extrémně nedokonalé (Boží entitu nelze vystihnout – viz (Ř. 11,33), tak pro základní představu snad toto vysvětlení postačí.

Otec a Syn jsou tedy bytostí stejné úrovně - i když nikoli stejné velikosti.4) Otec a Syn mají být uctíváni stejnou měrou

Protože Syn byl (a je) roven Bohu, je nutné Ho ctít jako Otce 

Jan 10, 30  Já a Otec jsme jedno.“

Jan 5, 23  aby všichni ctili Syna, jako ctí OtceKdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal

Filipským 2, 6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

Protože je vyžadována stejná úcta k Otci i Synu, je zřejmé, že oba mají stejnou podstatu

Kdo tedy Synu božskou úctu upírá, upírá ji automaticky též Otci a proto se nachází pod Božím hněvem.5) V Kristu, tedy Bohu (na rozdíl od člověka), je život a světlo:

Jan 1, 4   V něm byl život a život byl světlo lidí.

To má netušené konsekvence:

Jeden aspekt tajemství vzkříšení v maximálním zjednodušení

Pro lidi existuje vzkříšení k životu a vzkříšení k soudu (1Tes. 4; 15-17; Zj. 20, 4 - Zj. 20,5; Zj. 20, 12-15). A protože v lidech není život, budeme vzkříšeni bez vlastního spolupůsobení. 

Naproti tomu Kristus, v němž byl a je život (J. 1,4), který je navíc vzkříšením i životem (J. 11,25), byl vzkříšen Otcem za vlastního spolupůsobení, protože tyto kvality svou tělesnou smrtí na kříži neztratil. 


6) Boží Syn je spolutvůrcem a udržovatelem všeho

Římanům 11, 36 Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Koloským 1, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 

Koloským 2, 3   v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Židům 1, 3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

Tvrzení, že Bůh tvoří skrze bytost stvořenou, tedy člověka - a pro člověka, je ABSOLUTNÍ NESMYSL. 7) Boží Syn byl PODOBNÝ člověku

Filipským 2, 6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

7   nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Židům 2, 9   Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

Židům 2, 17    Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu.

Kraličtí: "Pročež ve všem připodobněn býti měl bratřím"
Pavlík: "patřilo se mu tudíž být po všech stránkách připodobněnu bratrům . . ."

Židům 1, 3   On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

A tím je řečeno vše. Tedy nic o dvojí přirozenosti Spasitelově.

Kdyby měl Spasitel dvojí přirozenost, tak ta lidská přirozenost, tedy tělo, by zůstala v hrobě, protože na nebesa  k Bohu, který je třikrát svatý (Iz. 6,3; Zj. 4,8) se nic lidského ani nemůže dostat. A Spasitel usedl po pravici Boží (Mar. 16,19; Žd. 8,1 a další).8) Spasitel byl v náruči Otcově, kam stvořená bytost, člověk, nemá přístup

Jan 1, 18   Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Sama představa, že by člověk, tedy bytost stvořená, byl v náruči Stvořitele, jde přímo proti duchu Písma.9) Kdo nepoznal Krista jako Boha, nepoznal Ho vůbec

Jan 1, 10  Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

Jan 1, 11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Jan 1, 12  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1, 13  Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.

Jan 10, 30  Já a Otec jsme jedno.“

Kristus na světě byl, ale ti, kteří Ho nepoznali jako Božího Syna, který je v jednotě s Otcem (J. 10,30), Spasitele nepoznali vůbec

Z textů je zřejmé že ten, kdo přijal Krista jako Boha, se stává Božím dítětem; ten, kdo přijal Krista jen jako člověka, zůstává lidským dítětem -  v tomto případě přijetí Krista jako člověka ztrácí ovšem smysl.


10) Ježíš Kristus je Mesiáš - tedy Bůh!

Matouš 16, 13  Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

14   Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

15   Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

16   Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

17   Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Jan 20, 28   Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“

1. Janův 5, 20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný životSpasitel činil mnohé zázraky a znamení, které očividně přesahovaly lidský rozměr, což přivádělo židovskou náboženskou elitu do úzkých:

Jan 11, 47  Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.

Jan 12, 9    Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.

10  Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara;

11   neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

Nicméně i dnes mnohým náboženským elitám Kristus, Boží Syn - tedy Bůh, silně vadí, a proto Písmo svaté nahradili tzv. církevními ideologiemi", v jejichž rámci je Kristus ponížen, na jakéhosi poloboha, či dokonce člověka. 

A víra v jakéhokoli poloboha, či člověka, vede do zkázy. 

Deformovaná biblická zvěst není Božím slovem, které vede ke spáse - ale církevní ideologií, která vede do zkázy.

Zatímco biblická zvěst je prostředkem ZÁCHRANY člověka - tak církevní ideologie jsou prostředkem k OVLÁDÁNÍ člověka. 

Pro nás, následovníky Kristovy, však platí: 

Jan 14, 6   Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 10, 7  Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.

A toto mohl prohlásit jen Ten, kdo je pravý Bůh a život věčný:

1. Janův 5, 20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Okolnosti ukončení Staré smlouvy a vzniku Nové smlouvy - viz předposlední link zcela nahoře.

O tom, že Spasitel v podobě člověka (Fp. 2,7), podstoupil smrt na kříži - viz poslední link  zcela nahoře.

O tom, že Syn je Bůh, jedním veršem:

Izajáš 9, 5  Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýrOtec věčnosti, Vládce pokoje.“ (EP)

Iz 9,6 Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silnýRek udatnýOtec věčnosti, Kníže pokoje. (BK)

ecr

"POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO !" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 28. květen 2024 @ 11:45:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Společného má jen tolik, že Pán Ježíš nikdy o sobě netvrdil, že je Bůh.
A také apoštolové nikdy o Něm nekázali, nezvěstovali, nepřesvědčovali, že je Bůh.Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 28. květen 2024 @ 21:12:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazit ty nejsi křesťan ani omylem. Všechny Tebou uvedené verše byli už mnohokrát na Granosalis vyvráceny.
V podstatě vůbec nerozumíš správným výkladům jednotlivých veršů. Vybíráš si tendenčni překlady Biblí podporující trojici a Božství Ježíše Krista, přičemž v řečtině to má obvykle úplně jiný význam. Vůbec nebereš v potaz kontext u jednotlivých veršů a právě kontext určuje o co se v textu doopravdy jedná.
Takový Tvůj dětinský pokus něco dokázat s nulovým výsledkem. Akorát jsi nedokázal vůbec nic a jen se tady před všemi ztrapňuješ a nevšiml jsem si, že by to co píšeš příliš někoho nějak extra zajímalo podle téměř nulových reakcí. 
Poslouchej Ježíše co říká:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."
:-) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 21:13:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nevyšlo to, bobci, no. Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO ! (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 22:25:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Přesně tak, kdo popírá božství Ježíše, vůbec asi nečetl písmo a drží se nějakých přihlouplých doktrín.Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO ! (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 03. červen 2024 @ 15:38:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A M E NRe: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ NEMÁ S KŘESŤANSTVÍM NIC SPOLEČNÉHO ! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 03. červen 2024 @ 23:37:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdo má dost oficiální fanatické propagandy ze strany mainstream médií, tak tady třeba kluk youtuber cestuje po Iránu a dalších zemích. Nebo tady dva kamarádi youtubeři cestují po Rusku a Balkáně. 


Nesrovnatelně hodnotnější a přínosnější než propaganda na České televizi, centrum.cz a podobné sračkomety. Smysl má už dneska jen sledovat youtubery, kteří tam v těch zemích cestují dobrovolně a dobrodružně a bez ideologie. Teprve pak se člověk něco zajímavého dozví. Opravdu doporučuji. KRITIKA VĚROUKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 07. červen 2024 @ 09:19:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moje odpověď uživateli JirkaB:

Ahoj JirkoB,

byl bych opravdu nerad, kdyby sis myslel. že věřím tomu, že biblická Marie je Královnou nebes. 

Triáda: Panna Maria - Bohorodička - Královna nebes

není v Písmu uvedena. Jde tedy o tzv. CÍRKEVNÍ IDEOLOGII, v jejímž rámci je možné opravdu cokoli.

SELHÁNÍ KŘESŤANSTVÍ [www.granosalis.cz] [www.granosalis.cz]
VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL ! [www.granosalis.cz] [www.granosalis.cz]

Celý můj komentář vycházel z pozadí Nového Zákona. A v něm se termín "Královna nebes" skutečně nevyskytuje - tudíž můj komentář byl korektní. 

Nicméně, pan Cizinec debatu rozšířil i o Starý Zákon, kde Královna nebes vyskytuje,  a to jako modla, jejíž oslavování odsoudil prorok Jeremiáš v 44. kapitole.

Panu Cizincovi jsem napsal:

Kde jsou důkazy, že římští katolíci svoji "Královnu nebes" ztotožnili se starozákonní modlou?

Nicméně, neměl jsem jasno a tak jsem začal o problému přemýšlet. Už teď tuto  svoji větu pokládám za primitivní a hloupou. 

Kořeny tzv. mariánského kultu, vidím u nepochopení tzv. Protoevangelia:

Genesis 3, 15 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Katoličtí bohoslovci odmítli původní znění hebrejské: "ono rozdrtí (potře)" a nahradili ho zněním Vulgáty "ona rozdrtí"

Jeruzalémská Bible v poznámkách k 1M. 3,15, praví:

" . . . spolu s Mesiášem je zde zahrnuta i jeho Matka a mariologický výklad latinského překladu ipsa conteret (ona potře), se v církvi stal tradičním."

Tím byl Kristus definitivně odsunut do pozadí a byl nahrazen nikoli biblickou, nýbrž katolickou Marií, která byla výnosem papeže Pia IX. dne 8.12. 1854 učiněna neposkvrněně počatou. 

Naproti katolické Panně Marii, se biblická Marie nenarodila bez dědičného hříchu, protože i ona vyznávala, že má zapotřebí Spasitele:

Lukáš 1, 46 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Maria řekla: „Duše má velebí Pána
Lukáš 1, 47 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

A tuto biblickou Marii je třeba oslavovat tak, jak Písmo si žádá:

Lukáš 1, 48 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
Lukáš 1, 49 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno

*
Lukáš 1, 26 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
Lukáš 1, 27 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

Ano, byl poslán k panně, jejíž jméno bylo Maria - nikoli k Panně Marii, či Panně Marii milostiplné, Bohorodičce, či ke Královně nebes. Tyto všechny nespadají do Písma, ale do CÍRKEVNÍ IDEOLOGIE. Mezi Písmem a ideologií musíme velmi ostře rozlišovat, protože reálně hrozí, že pokud to neuděláme,  zůstaneme ve vězení církevních ideologií trvale odděleni od Písma, tedy od spásy. 

Lukáš 1, 28 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“

A zde se dostáváme k další katolické úchylce, která ponižuje Krista:

Zdrávas: Zdrávas Maria milostiplná . . .

Milosti plný je pouze Kristus!

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

K orientaci v biblických problémech uvedu téměř neznámý, či málo známý fakt: Totiž že každá bytost z duchovního světa má své UNIKÁTNÍ JMÉNO, které náleží jen jí.

Není tedy možné, aby bytost Světla (+), měla stejné jméno, jako bytost Tmy (-). 

Prokazuji-li úctu biblické Mari(Lk. 1,48), pak prokazuji úctu jen jí - a nikomu jinému

Prokazuji-li úctu  Panně Marii, pak nevím, komu úctu prokazuji - rozhodně však nikoli biblické Marii

Prokazuji-li úctu Bohorodičce, pak nevím, komu úctu prokazuji - rozhodně však nikoli biblické Marii

Prokazuji-li úctu Královně nebes - tak tím prokazuji úctu duchovní bytosti, jejíž uctívání již dávno odsoudil prorok Jeremiáš ve 44. kapitole! 

Toto není obecně známo, a přestože je to jasné a nezpochybnitelné, Vatikán to nikdy nepřizná, protože by to vedlo ke zhroucení římskokatolického náboženství. 

*
Ruku v ruce s vyvyšováním katolické Panny Marie, jde ponižování Krista:

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1, 2 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  To bylo na počátku u Boha.
Jan 1, 3 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Jan 1, 4 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.
Jan 1, 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Tak Spasitele popisuje Písmo.

Jenže římskokatolická církev snižuje Jeho Božství, nazývaje ho "Bohočlověkem" , či "pravým Bohem a pravým člověkem" - čímž snižuje Kristovo Božství. 

Písmo říká, že "Slovo se stalo tělem" - a nikoli "Slovo se stalo člověkem". Tím je Spasitel ponížen na jakýsi slepenec Boha a člověka, tedy, dle římských katolíků, "Bohočlověka". 

Ten, kdo k Písmu přidává, musí počítat s tímto:

Zjevení Janovo 22, 18 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.

Jak z toho ven?

Jen tak, že se budeme úzkostlivě držet Písma, nic k němu nepřidávat, ani neubírat. Jakékoli odchylky od Písma jsou církevní ideologií, která je smrtící pastí, ze které už nemusí být úniku. 

Mějme na paměti, že duchovním otcem jakýchkoli církevních ideologií,  tedy úchylek od Písma - je Satan !!!

1. Petrův 5, 8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

ecr
BOŽÍ TROJICE V PRVNÍM PŘIBLÍŽENÍ (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 11. červen 2024 @ 13:02:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Existence Boží Trojice nemusí být naprosto nepředstavitelná, a stojící a priori proti zdravému rozumu. 

Každý si může představit třeba trojúhelník, tedy nejjednodušší plošný útvar, který má 3 strany, úhly a vrcholy a přesto tvoří jeden celek. 

Nebo mnohem zajímavější příklad z fyziky: Nám všem dobře známá voda, chemicky H2O existuje ve třech skupenstvích : pevném, kapalném a plynném. A teď pozor: existuje stav, kdy je voda na parametrech tzv. Trojného bodu (tlak 0,61 kPa; teplota 273,16 K – čti kilopaskalů, Kelvinů), kdy vedle sebe v prostoru existují v rovnováze současně všechna 3 skupenství, tedy led, voda i pára. Tyto skutečnosti jsou známy dnes každému, kdo se trochu zabývá odvětvím fyziky zvaném termodynamika, resp. termomechanika.

Trojný bod je tak důležitý, že od něj, a od absolutní nuly (teploty vesmírného prostoru) byla odvozena jednotka teplotního rozdílu, již zmíněný Kelvin (K).

A já se ptám: Když může existovat voda jako malá část díla Božího současně ve třech aspektech – proč by nemohl Stvořitel ??? Nechce nám tou trojností Stvořitel něco naznačit ? Třeba trojrozměrným prostorem v němž všichni žijeme?

Samozřejmě, že existenci Boží Trojice nelze dokázat euklidovskou geometrií nebo termodynamikou, ale jako pomůcka pro základní představu tyto příklady alespoň v prvním přiblížení postačí.

ecrStránka vygenerována za: 0.75 sekundy