Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 324, komentářů celkem: 380031, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 123 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

rosmano
luteran
leonet
cizinec
Myslivec
Dzehenuti
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104433684
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY
Vloženo Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 00:50:00 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal BohemianAnonymusCílem této práce je ukázat ve zkratce na rozličné cesty spasení v různých dobách, v dobách Zákona, v době pozemského působení Spasitelova a konečně i po jeho smrti na kříži.


A. Spasení Izraele v SZ

1) 3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."
2) Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


B. Spasení v Izraeli za Spasitelova pozemského působení

3) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."
4) Ř. 10:5 "Mojžíš píše o spravedlnosti, která je (založena na Zákonu): Člověk, který je bude činit, bude v nich živ."

5) Lk. 10:25-28 "A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? (26) On mu řekl: Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš? (27) On odpověděl: Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. (28) Řekl mu: Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

Tento text je zajímavý tím, že náš Spasitel:

a) potvrdil možnost být spasen na základě zachovávání Zákona
b) nevyzval tohoto zákoníka k následování jako učedníky a např. bohatého mladíka (Mt. 19:20-22) - protože zákoník k Němu nepřišel s čistými úmysly
c) ale vzdor tomu zákoníka neodsoudil - jen ho zanechal na úrovni jeho dosavadního poznání, nevzal mu možnost Záchrany skrze Zákon - k jehož zachovávání ho dokonce vyzval! Jaká velkorysost a milost!!!

Z těchto textů je zřejmé, že až do Spasitelovy smrti existovalo v Izraeli spasení jak přijetím Spasitele, tak i dodržováním Zákona.


C. Nevěrný Izrael (farizeové) žádají znamení

6) Mt. 16:4 "Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení /proroka/ Jonáše."  (Lk. 11:29)D. Úpadek bohoslužby v chrámu

7) Lk. 19:46 "a říkal jim: Je napsáno: A můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů."


E. Spasitelova smrt na kříži - nejdůležitější událost lidských dějin

Vesmírný význam oběti Spasitelovy


F. Dopady Spasitelovy smrti na Jeruzalém

8) Mt. 27:51-53 "A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly (52) a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; (53) když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým."

Roztržení opony znamená, že od této chvíle máme skrze Kristovu oběť přímý přístup k Otci. (Mk. 15:38; Lk. 23:45).

9) Žd. 10:19,20 "Když tedy bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví (20) cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo."


G. Starozákonní bohoslužba je jednou provždy ukončena, když Kristus, Boží Syn, obětoval sebe sama

10) Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

11) Žd. 9:28 "tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, . ."

Roztržením opony odešla z chrámu šechina (přítomnost, přebývání, sláva) Hospodinova. Bohoslužba sice vnějšně probíhala dále, avšak změnila se v bezduchý rituál, Boha popouzející, který již ztratil smysl. Tuto skutečnost vyjádřil Spasitel slovy:

12) Mt. 23:37,38 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. (38) HLE, VÁŠ DŮM SE VÁM ZANECHÁVÁ PUSTÝ."

Pozn. "DŮM" (Lk. 19:46)

Bohužel, duch tohoto rituálu přežívá v rabínském judaismu dodnes. Současně s Kristem přišel na svět i duch anti-kristův, který se neustále snaží dílo spásy ničit. Tento duch byl přítomen např. v Herodesovi, který se snažil Spasitele už jako malé Dítě zavraždit (Mt. 2:13). Byl přítomen v zákonících a farizeích, kladoucích Spasiteli všemožné nástrahy, a (s výjimkou Nikodéma), i v Sanhedrinu, který poslal Spasitele na smrt. První židovská válka v jejímž průběhu byl dobyt Jeruzalém  v r. 70 nevznikla náhodou. Byl to Boží trest za ukřižování Spasitele (Lk. 19:44). Negativní postoj Sanhedrinu ke Spasiteli našel své pokračování v Talmudu palestinském, později babylónském. Antikristovský duch je v Talmudu nepochybný: v traktátu Sanhedrin 43a je náš Spasitel označen za čaroděje, hodného smrti. Spasitelovu matku pak pokládá traktát Sanhedrin 106a za smilnici - viz link níže.


13) 1J. 4:3 "A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě."

Duch Antikristův byl na světě již 600 let před vznikem islámu!!!

Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení. Bůh za exodu ponechal Emorejcům 40 let lhůtu milosti (5M. 29:4), kdy Izrael bloudil po poušti. Přibližně stejnou dobu ponechal Izraeli od smrti Spasitelovy až do zničení Jeruzaléma a druhého chrámu v r. 70. Jak Emorejci, tak i Izrael, tuto dobu milosti nevyužili.

Město nepoznalo čas navštívení svého

14) Lk. 19:44 "Srovnají se zemí tebe i děti tvé v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení."


H. Kristus boří hradbu mezi Židy a pohany

Kristus sám je smírnou obětí za hříchy lidstva. Tím navždy ukončil systém SZ obětí

15) Ř. 10:4 "Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří."

16) Ř. 3:25 "Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve."

Kristus učinil "oboje jedno", Židy i pohany, když zbořil rozdělující hradbu

17) Ef. 2:14-16 "Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil (rozdělující hradbu), ve svém těle zrušil nepřátelství - (15) (Zákon s jeho příkazy a ustanoveními) - aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj (16) a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství."


I. Spasitel radikálně překvalifikoval podmínky spásy

18) J. 10:7 " . . já jsem dveře pro ovce."
19) J. 10:9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu."
20) J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."
21) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, Pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
22) J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal."

Tyto verše znamenají to, že Spasitele nelze žádným způsobem obejít. On je jediným Prostředníkem mezi Bohem a lidmi a tudíž stojí mezi Bohem a lidmi

23) 1Tm. 2:5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

Kristus je naším Zastáncem, Přímluvcem u Otce

24) 1J. 2:1 "a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého."

Kristova oběť nemá hranic

25) 1J. 2:2 "On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa."

Obětoval se tedy za všechny - nejen za vyvolené!!!

Nelze již dosáhnout ospravedlnění ze Zákona - ale jen z víry v Krista

26) Ef. 2:8,9 "Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; (9) není na základě skutků, aby se někdo nechlubil."

27) Gal. 2:16 "když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk."

28) Gal. 3:13 "Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě."
29) Gal. 2:21 "Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo."

Proč již neexistuje spása ze Zákona?

30) Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech." 

Zachovat, tedy naplnit Zákon, není v lidských silách - to dokáže jen Kristus

31) Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."


J. Zákon víry - Sola fide

32) Ř. 3:27,28 "Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. (28) Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona."

Abrahamův skutek víry

33) Jk. 2:23 "I naplnilo se Písmo, které praví: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost na byl nazván Božím přítelem."

Víra ve Spasitele je skutkem, ze kterého vyrůstají skutky další

34) J. 6:29 "Ježíš jim odpověděl: Toto je ten Boží skutekabyste věřili v toho, kterého on poslal."

Víra neexistuje bez skutků víry

35) Jk. 2:26 "Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je i mrtvá i víra bez skutků."


K. Jsme služebníky nové Smlouvy

36) 2Kor. 3:6 "On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje."

37) Gal. 6:2 "Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův."

Tolik jen letem-světem. Ke Spasiteli je možné přijít jen s prázdnýma rukama . . . Tak jakýž jsem, ač nemám nic . . . Žádný jiný způsob je nepřípustný . . . 

Všechny texty vzaty ze SP.

Dílko je nutně torzem, toto téma je na knihu.
BA
"SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY" | Přihlásit/Vytvořit účet | 194 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 08:13:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Proč již neexistuje spása ze Zákona?

??

Ona někdy existovala nějaká "spása ze Zákona"?
Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 15:31:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Žd 6:1-2 Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu.Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 17:13:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Hele, vy spasení. Myslíte že vás to bude fakt bavit miliardy let zvedat ruce a provolávat hesla jako halejuja amen ? Co jsem tak viděl lidi v kostele nebo sboru, tak byli rádi, že to po 2 h končí a rádi šli domů po svých. Nebe jako nikdy nekončící mše nebo jiná ideologická nalejvárna - to vás fakt bude bavit? Furt dokola miliardy roků omílat tytéž věty? 

Ta vaše záchrana, spasení, to nebe - to je přece vězení. Totalitní stát. Lokalita, kde neexistuje pluralita, diverzita, ale pouze unifikace, sevřenost, opakování těch samých manter dokola. Vždyť byste z toho zblbli vy i ten váš bůh. Stejně byste umřeli - nudou. Možná byste existovali miliardy roků, ale už ne jako lidské bytosti, ale jako gumy bez mozku. 

Proti tomu umřít  a nebýt ( neexistovat) je výhra. Než tohle, co nabízíte. Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:17:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda, jedním slovem ;-)

Spasení za života člověka je v bohatství, dětech a zdravém dlouhém životě... jinak to "spasení" vidět nejde ;-)

Popletený úctyhodný (ne) svatý... Stránka vygenerována za: 2.22 sekundy