Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15942, komentáře < 7 dní: 515, komentářů celkem: 379351, adminů: 60, uživatelů: 4950  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 66 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“
·Marek Krajèí: Tiekli mi slzy, nepodporili ma ani moji vlastní
·Sèítání lidu 2021 - Informace pro èleny a pøátele baptistického hnutí
·Sèítání lidu 2021 - informace generálního sekretáøe Ekumenické rady církví
·SCEAV: Podpoøte svou církev ve sèítání lidu
·Tøeboòská výzva
·Ekumenická rada církví se pøipojuje k minutì ticha za obìti pandemie
·Film vìnovaný životu J. A. Komenského
·Slovenský ministr zdravotnictví baptista Marek Krajèí konèí kvùli koalièní krizi

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104225065
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Mohamed a Ježíš
Vloženo Středa, 20. červen 2018 @ 22:06:03 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Následující pojednání je odpovědí na diskuze ohledně víry muslimů a jejího porovnávání s křesťanstvím. Nezdá se, že by mnoho lidí mělo skutečné povědomí o podstatě Islámu, že by četlo Korán, že by se hlouběji zajímalo o život proroka Islámu. Tento článek se pokusí zachytit ty nejzákladnější informace, jak se mi je podařilo v průběhu let nashromáždit. Odkazovat se bude na veřejně dostupné stránky, aby si každý mohl ověřit zdroje jednotlivých informací, případně pátrat dále. Článek si bere za úkol a cíl určitou formu srovnání života, způsobů a vlivu zakladatelů dvou největších světových náboženství na své následovníky.   Je zřejmé, že každý si z kontextu může opravdu vytahovat cokoliv. Není však špatné si opravdu uvědomit konkrétní fakta, obecně historicky známá, ověřitelná a v podstatě uznávaná - fakta o obou zakladatelích dvou hlavních světových, monoteistických náboženství. To, že Starý Zákon obsahuje krvavé příběhy, nebo že i křesťanství bylo šířeno silou, je věcí jinou, komplikovanější na vysvětlování, a také mnohem náchylnější k překrucování, vytrhávání z kontextu či k předsudkům.   Takže tomuto se velkým obloukem vyhnu a jen předložím k zamyšlení  fakta, jaký rozdíl je mezi tím, jestli se člověk rozhodne následovat Ježíše a jeho skutky, nebo Mohameda a jeho skutky - toto už je zpochynitelné velmi těžko. Jako zdroj referencí jsem si vybral veřejně přístupnou Wikipedii, která je dostatečně důvěryhodná a zároveň většinou obsahuje zdroje svých informací a mělo by to být z větší části ověřitelné nezávisle - to už když tak nechám na čtenáři.

Takže, život Mohameda je docela dobře popsaný tady:   https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed   Ke konci se píše, že byl válečníkem pouhých 10 let. Jasně z toho však plyne, že jeho náboženství bylo naprosto nepatrné a bezvýznamné až do doby, než jej začal šířit mečem, a především z toho plyne, že jej skutečně šířil násilím, přepadával karavany, atd. Dokonce jsem našel poměrně podrobný a přesný seznam bitev, kterých se zúčastnil, nebo je alespoň nařídil:   https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_Mohamedov%C3%BDch_vojensk%C3%BDch_expedic%C3%AD   Mimo jiné už tehdy Mohamed nařídil několik atentátů. Jednalo se vesměs o básníky, kteří nějakým způsobem nesouhlasili s novým muslimským učením. Vše je možné si tam dohledat - pokud má čtenář zájem o opravdu původní informace, včetně zdrojů a dalších podrobností, ne to, co se k němu dostane jinou, nevěrohodnou cestou. To je většinou značně zkreslené.   Jen ještě vyberu pár citací z Koránu, které jsou na dané stránce uvedené - zdůrazňuji, že mi jde pouze o to porovnávat výroky zakladatelů, nikoliv Korán a Bibli jako celek.   (Mohamed mluví k muslimům) "A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte." Korán 2:116   (mluví Alláh k Mohamedovi) "Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Řekni jim: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je ale horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou." Korán 2:217   (Mohamed k muslimům) "A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný." Korán 9:5   "A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný." Korán 5:33 

  A nyní druhá osobnost: https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus   I když je článek psaný poměrně skepticky s ohledem na některé historické skutečnosti, rozhodně to tedy není psáno očima přesvědčeného křesťana, přesto se zde mj. praví: “Vzhledem k tomuto zvláště potupnému způsobu smrti, který kanonická evangelia líčí, považují historikové Ježíšovo ukřižování za historicky zcela hodnověrné.”   Zajímavé je i tvrzení týkající se toho, že se Ježíšovi podařilo přesvědčit své nejbližší následovníky o svém vzkříšení. Nabízí se vysvětlení, že to bylo smyšlené a podvod, jenže tak jednoduché to není: (Wiki) “...zjeveními Ježíše jeho učedníkům, kteří začínají hlásat, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. Ač se objevily snahy vysvětlovat tato zjevení jako důsledek euforie či halucinace učedníků, případně jako podvod jejich či pisatelů evangelií a dalších novozákonních spisů, důvěryhodnost těchto teorií zpochybňuje vícero okolností, nejvíce pak fakt, že všichni apoštolové museli pro obhajobu svého tvrzení ustát za cenu vlastního života. V případě podvodu pak lze předpokládat, že by zprávy o Ježíšově vzkříšení byly přesvědčivější a harmoničtější: rozdíly a rozpory mezi jednotlivými prameny tak potvrzují společné historické jádro.”   Pokud jde o jeho učení a názory, je tam k tomu na Wiki taky odstavec. Podstatné je spíše, že Ježíš sám nic násilím nešířil, nejsou o ničem takovém dochovány hodnověrné zmínky, a především Bible mu do úst vkládá například následující výroky, jež jsou vlastně podpořené i tím, že se nakonec nechal ukřižovat (i když tomu mohl lehce zabránit):   Mt 5:38-48 Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.   Lk 6:27-33 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.     Jan 18:3-12 Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl jim: „To jsem já.“ Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl ‚to jsem já‘, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal: „Koho hledáte?“ A oni řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš odpověděl: „Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít.“ Tak se mělo naplnit slovo, které řekl: ‚Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.‘ Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi: „Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?“ Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. ... Jan 18:22-26 Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: „Tak se odpovídá veleknězi?“ Ježíš mu odpověděl: „Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ? Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se. Řekli mu: „Nejsi i ty z jeho učedníků?“ On to zapřel: „Nejsem.“ Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl: „Což jsem tě s ním neviděl v zahradě?“   Matoušovo Evangelium má rozšířenou verzi o tom meči:   Ježíš mu ale řekl: „Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?“   Lukášovo evangelium zase svědčí o tom, že Ježíš useknuté ucho na místě uzdravil - a to věděl, že ho záhy čeká mučení, bičování, bití a ukřižování:   Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“ Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: „Pane, máme se bít mečem?“ A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím! “ Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.   Mohl bych ještě dlouho pokračovat, např. o ženě, kterou chtěli ukamenovat za cizoložství, a Ježíš ji zachránil tím, že řekl: “Kdo z vás je bez hříchu, hoď jako první”. A všichni odešli, a Ježíš jí pak řekl, jdi a už nehřeš. Nebo kniha Skutků je plná příběhů, kdy Ježíšovi následovníci jednali stejně pokorně, jako jejich Pán, a nechali se pro svou víru víceméně pasivně týrat, bít či zavraždit.     Řekl bych, že kontrast mezi tím, jak učil a jak jednal Ježíš, a tím, čeho se dopouštěl Mohamed, tedy rozdíl mezi dvěmi historickýmo osobnostmi, které křesťané a muslimové následují, je tak zásadní, že bychom před tím neměli zavírat oči a hrát si na nějaké humanisty, kteří chtějí být spravedliví, objektivní a tolerantní, ale měli bychom tuto pravdu podle svých možností šířit dál, nebo ji alespoň nepopírat, nezpochybňovat, nerelativizovat ji - Evropané toto bohužel ve velkém dělají a věřím, že jsem jim to jednou neskutečně vymstí.   I kdyby ty citáty a historické skutečnosti nebyly autentické, stále to nic nemění na objektivním faktu, že jedni následují člověka, kterého historické písemné prameny charakterizují jako jednu z nejpokornějších osobností historie, zatímco Ti druzí následují člověka, jehož písemné prameny spojují s válečnými výpravami, atentáty, přepadáváním slabších, a výzvami k podobnému chování. Jestli se ti toto, milý čtenáři, podaří seriózně zpochybnit na základě nějakých dostupných skutečností, pak jsi opravdu dobrý :-).     Závěrem ještě zmínka o tom, že Ježíš také předpověděl, že ne každý, kdo se k němu hlásí, je skutečně jeho následovníkem (dnes bychom řekli opravdovým křesťanem - toto je ovšem pouze mezi člověkem a Bohem):   Mt. 7:15-23 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘     Tolik tedy ode mne, až zase na podobná témata přijde řeč. Minimálně aspoň jako podněty k zamyšlení či vlastnímu vyhledávání faktů a studiu. Jinak je to pouze o tom, že řadový Evropan si prostě nechce připustit, že by kořeny obou nejrozšířenějších náboženství byly tak diametrálně odlišné, a že právě ti nejradikálnější muslimové jsou těmi, kteří opravdu do důsledku následují příkladu svého proroka. A nápodobně všichni, co v minulosti šířili křesťanství násilnou formou od Ježíše pravděpodobně uslyší, že nikdy nebyli jeho následovníky, že je nikdy neznal. Nevím, jak jinak správně hodnotit užitečnost nebo nebezpečnost náboženství, než jít úplně ke kořenům a odstranit tak vše, co k tomu všemu lidé přidávali ze svého v průběhu staletí, než se podívat na to, co o zakladatelích tvrdí dodnes dochované dokumenty, a tedy to, co by mělo v případě upřímnosti a touze po skutečném naplňování své víry formovat chování pravověrných následovníků...


"Mohamed a Ježíš" | Přihlásit/Vytvořit účet | 68 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 20. červen 2018 @ 23:34:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak Ježíš nebyl žádné neviňátko

  • Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
  • Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

Dále vyhrožoval věčným mučením těm, kdo nepřijmou jeho ideologii. A vyhrožoval, že přijde jako zloděj v noci. Čili že udělá přepadovku. 

Osoba JK je rozporná. Na jednu stranu je pacifista, na druhé straně vyšinutosti jako Jahve/Hospodin. Zatímco Hospodin je regulérní psychopat, tak Kristus je někdy dobrák, někdy magor. 

Podle mě tu literární postavu prostě sesmolili ledabyle. Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 08:49:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
5Mojžíšova 6,4-6. „Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ a budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly". Také citoval: 3Mojžíšova 19,18 Druhé je toto: „Budeš milovat svého bližního jako sebe samého." Není jiné přikázání větší než tato.
Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 10:16:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


Závěrem ještě zmínka o tom, že Ježíš také předpověděl, že ne každý, kdo se k němu hlásí, je skutečně jeho následovníkem.


martino


Neprihlaseny sesmolil všeobecně známé věci co si prý během let nashromáždil, tedy přečetl na Wikipedii, což rozhodně není zdroj informací pro skutečně hledající pravdu. V minulosti v jiné diskusi se na wikipedii odvolával také jeden pomatenec s tvrzením, že Ježíš je jen legenda. Takže článek je jen blábol i když Neprihlaseny přiznává jednu velikou pravdu, asi vzkaz pro místní pomatence a sektáře, když připomíná, že ne každý kdo se hlásí k Ježíši, je jeho. Asi tím udeřil jasně a srozumitelně na sektáře a odpadlíky, jako Myslivce, Cizince, wollka, Willyho a dalších. Jinak článek je fakt jen výpovědí o tom, že autor prostě jen měl potřebu se zviditelnit a téma které zvolil je nad jeho síly.Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 10:31:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vhodnejsi by bylo srovnavat islam s judaismem. Krestanstvi pak s bahaismem, protoze krestanstvi vychazi z judaismu podobnym zpusobem jako bahaismus z islamu.

Stejne jako judaismus mel a ma sve reformatory (jednim z nichz byl Jezis syn Maria) a svuj vyvoj, i islam ma sve reformatory (napriklad Bab) a svuj vyvoj. Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 20:10:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
///Podstatné je spíše, že Ježíš sám nic násilím nešířil, nejsou o ničem takovém dochovány hodnověrné zmínky, a především Bible mu do úst vkládá například následující výroky, jež jsou vlastně podpořené i tím, že se nakonec nechal ukřižovat (i když tomu mohl lehce zabránit):///

no a jak,jakým způsobem by wollek "násilím" šířil Boží království, v situaci podrobeného národa, v situaci "protektorátu",bez možnosti získat převahu zbraní a množství ?

vždyť Ježíš byl vyučen u nohou nejlepších "židů", a popravy viděl ,byl uprostřed dění.

Bibli psali až ti co uvěřili.Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 22. červen 2018 @ 15:46:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Článek si bere za úkol a cíl určitou formu srovnání života, způsobů a vlivu zakladatelů dvou největších světových náboženství na své následovníky.   Je zřejmé, že každý si z kontextu může opravdu vytahovat cokoliv. Není však špatné si opravdu uvědomit konkrétní fakta, obecně historicky známá, ověřitelná a v podstatě uznávaná - fakta o obou zakladatelích dvou hlavních světových, monoteistických náboženství.

Mám k článku několik zásadních připomínek:

1) Zakladatelem všech náboženství je člověk vedený nebo svedený Satanem! Důkazem je, že obě zmíněná náboženství byla šířena mečem. víra přichází ze slyšení

2) Z bodu 1) vyplývá, že zakladatelem křesťanství provozovaného jako náboženství není Pán Ježíš Kristus, Syn živého Boha!

3) Křesťanství jako víra v Boha, smíření a vztah s Bohem bylo a je šířeno zvěstováním evangelia-radostné zvěsti o Ježíši Kristu. V listu Římanům (10:17) je napsáno: Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. 

To znamená, že víra v Boha se šíří Božím Slovem, nikoli mečem a je-li řeč o meči, pak ano, ale mečem je v tomto případě Slovo Boží, které je mečem Ducha a to na obě strany ostrým - Žd 4:12 a) Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč. Znamená to také, že Boží živé a činné Slovo umí tít (tnout, dotknout se) jak toho, komu je zvěstováno, tak toho, kdo je zvěstuje díky tomu, že:
b) proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. 

A díky tomu, že je Boží Slovo živé a činné, činí to, co se Bohu líbí; to, kvůli čemu je poslal - viz Iz 55:11

Tož tak.Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pátek, 22. červen 2018 @ 21:31:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš není historická osobnost, neboť o jeho životě neexistuje jediný autentický mimokřesťanský důkaz. Je pouze osobností víry. Totéž platí o jeho slovech a skutcích. Jak je to v tomto směru s Mohamedem, nevím.


Rozdíl mezi Ježíšem a Mohamedem je mimo jiné i v tom, že Mohamed si své vražedné období již částečně prožil během svého života, kdežto Ježíš si ho prožije po svém návratu. Jen pro úplnost a objektivitu, po které autor článku volá, doplním některé verše Nového zákona i některé súry z Koránu, které autor článku vynechal. Citace z Bible, pokud nebude uvedeno jinak, jsou z Českého studijního překladu. Citace z koránu jsem převzal z https://www.koranoislamu.cz/

 
Matouš 25:14.24-30:Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat: zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností, a ihned odcestoval. ... Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent, a řekl: ‚Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům, a já bych si po návratu vzal, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů! Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“


Celkem tvrdý trest za strach z pána a nerozmnožení (nikoli ukradení) pánova majetku.
 

Matouš 25:31-46: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘ Tehdy mu spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.‘“ „Potom řekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.‘ Tu mu odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ Pak jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘ A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života.


Skutečně nelidská zvěrstva, co odsouzení spáchali, že? A věčná muka ve věčném ohni jsou také spravedlivý a adekvátní trest, že? A kde je ta proklamovaná láska k nepřátelům (tito se jako skuteční nepřátelé navíc doslovně neprojevili, spíše pouze jako ignoranti a deprivanti).

 
 Lukáš 19:11-14.27:  Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. Proto řekl: „Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: ‚Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval.‘ ...  Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobijte."


Ježíš zde uvádí jen jeden jediný důvod pro nadcházející popravu pod jeho osobním dohledem před jeho očima – ti lidé ho nechtěli za krále. Ani slovo o tom, že by to byli třeba vrazi, kteří by si podle tóry smrt zasloužili. Jako důvod jejich popravy neuvádí ani tu nenávist, o které mluvil ve v. 14.2 Tesalonickým 1:7-9: až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly


Již žádné podobenství, ze kterého by se dalo interpretačně vymluvit. Likvidace jinověrců natvrdo.
 

Zjevení 14:9-11: „A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.““


Už ani ne pouze pobyt před Kristem, jako v Lk 19:27, ale mučen před Beránkem.

 
Zjevení 14:14.18-20: „A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. ... A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.“ Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.“


Boží odpůrci lisovaní ve velkém vinném lisu a jezdci topící se v jejich krvi. Jak něžný a láskyplný obraz.
 

Zjevení 19:12-15: „Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha.“

 
Plášť zbrocený krví, bití národů ostrým mečem, šlapání lisu vína planoucího hněvu všemohoucího boha. Opravdu obrazy plné lásky a něžnosti. 
 

A naopak některé z pokojných súr Koránu, které autor článku také vynechal:


2:62 Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.


2:177 Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého bez ohledu na lásku k Němu příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Boží) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví - to jsou ti, kdož víru pravou mají, a to jsou bohabojní.


2:256 Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.


4:135 Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.


5:8 Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví - a to je blíže k bohabojnosti - a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.


7:199 Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!


28:54 Těmto dostane se odměny dvojnásobné za to, že trpěliví byli a zlé dobrým opláceli a rozdávali z toho, co jsme jim uštědřili.


41:34 Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.
 

Svět prostě není tak černobílý, jak by si ho někteří lidé přáli mít.Re: Mohamed a Ježíš (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 24. červen 2018 @ 18:58:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přehledně je islám podchycen na webu koranoislamu.cz, kde jsou také vytaženy základní citáty.Stránka vygenerována za: 1.99 sekundy